Mormon ordbog GH

AB | CD | EF | IJKL | MNO | PQR | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

G

Garments: Mormoner som har modtaget deres begavelse i templet bærer helligt undertøj, der kaldes for “garments”, som et symbol og en påmindelse om de pagter og løfter, som indgås i Templet.

Genealogi: På grund af stedfortrædende ordinancer som udføres i templet for afdøde forfædre, tror mormoner på, at det er vigtigt at samle og organisere genealogiske data. Derfor har mormonkirken verdens største samling af genealogiske data og mange slægtshistoriske centre, inkl. genealogiske forskningsbiblioteker.

Generalautoriteter: En betegnelse for de præstedømmeledere, som præsiderer over hele mormonkirken. Dette omfatter Det Første Præsidentskab, De Tolvs Apostles Kvorum, De Halvfjerds Første og Andet Kvorum og Det Præsiderende Biskopråd. Derudover findes der også præsidentskaber for Hjælpeforeningen, Unge Mænds og Unge Pigers programmer, og for Primary.

Generalkonference: En verdensomspændende konference, som afholdes i Salt Lake City, mormonkirken, to gange om året. Ved konferencen gives instruktioner fra kirkens generalautoriteter. Den omfatter fire overordnede sessioner, den ene er et præstedømmemøde samt sessioner for Hjælpeforeningen og Unge Piger program. I forbindelse med konferencerne afholdes også møder, hvor kirkens ledere undervises.

Gren: En kirkeenhed som er mindre end et ward (idag: menighed). Grene har færre end 100 til 150 medlemmer og præsideres over af en grenspræsident. I større enheder præsiderer en biskop.

Guddommen: Den består af tre forskellige personer: Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Helligånden. Faderen og Sønnen har håndgribelige legemer af kød og knogler, mens Helligånden har et legeme af ånd. Guddommen er forenet i herlighed, egenskaber og formål, men består af tre separate væsener.

Guldplader: De metalplader hvorfra Joseph Smith oversatte Mormons Bog ved hjælp af Urim og Tummim. Efter at have fuldført oversættelsen returnerede Smith pladerne til englen Moroni.

H

Handlefrihed: Mormonismen lærer at handlefrihed er et grundlæggende træk ved menneskeheden. Handlefrihed er retten og magten til at vælge mellem godt og ondt, men vi skal alligevel drage konsekvenserne af vore egne valg når vi engang skal frem for Guds domstol.

Helligånden: Også kaldet Ånden, Herrens Ånd, Guds Ånd osv. Helligånden er et medlem af Guddommen og har et åndeligt legeme. Dens opgave er at vidne om Jesus Kristus og om sandheden, at trøste, vejlede, inspirere og advare.

Helligåndens gave: Retten til at have Helligånden som en konstant ledsager. Mens enhver person kan modtage inspiration og vidnesbyrd fra Helligånden, så er det kun dem, som er blevet døbt og bekræftet ved den rette præstedømmemyndighed, som kan have Helligåndens gave.

Herlighedsgrader: Mormonismen lærer, at himlen omfatter forskellige grader af frelse baseret på et menneskes udholdenhed og forpligtelse overfor Jesus Kristus i dette liv. Der findes tre riger, hvor mennesker kan opnå frelse: Det Celestiale, Terrestriale og Telestiale rige.

Hjælpeorganisationer: Organisationer i kirken såsom Primary, Søndagsskolen, og så videre, som ikke har ansvar for udførelse af ordinancer mm. i kirken, men snarere hjælper ved at styrke og undervise kirkens forskellige aldersgrupper.

Holde ud indtil enden: En sætning som ofte anvendes af mormoner til at henvise til den vej, vi alle må vandre på efter dåben og bekræftelsen. Det er vejen med vedvarende omvendelse og lydighed overfor Guds vilje i vort liv.

AB | CD | EF | IJKL | MNO | PQR | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.