Mormon ordbog CD

AB | EF | GH | IJKL | MNO | PQR | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

C

Celestiale rige: Den højeste grad af herlighed, som kan opnås i livet efter døden. For at opnå frelse i dette rige, må et menneske blive døbt, modtage tempelbegavelsen, blive viet i templet (se Celestialt ægteskab), og holde ud i tro til enden af sit liv her på jorden. Efter en sådan indsats fra et menneskes side, frelser Jesus Kristus vedkommende fra hans / hendes synder. Frelse i det celestiale rige, som er Guds Rige, kaldes for evigt liv, hvilket er det liv, som Gud Faderen og Jesus Kristus lever

Celestialt Ægteskab:Ægteskab som er for tid og al evighed og udføres i Guds Tempel. Det kaldes også for evigt ægteskab eller tempelægteskab.

CES: Kirkens uddannelsessystem: henviser til de forskellige seminarer, institutter og skoler, såsom Brigham Young University, som drives af mormonkirken.

D

Deseret: 1) Et ord i Mormons Bog, som betyder honningbi (se Bikube). 2) Bruges ofte i navne på firmaer, som ejes af mormonkirken. Som f.eks. Deseret Book og Deseret Industries.

Diakon: Et embede i Det Aronske Præstedømme. Diakoners ansvar er, at omdele nadveren til medlemmer af menigheden og bistå biskoppen som kirketjenere, gøre ting klar når der holdes møder i menigheden mm.

Distributionscenter: Steder hvor medlemmerne kan købe kirkerelateret materiale såsom manualer, skrifter, musik og tempeltøj. Disse centre sælger også via postordre og online-salg for medlemmer, som bor på fjerntliggende steder.

Distrikt: Et distrikt er en administrativ opdeling af Kirken organiseret i områder, hvor der er få medlemmer af Kirken. Et distrikt svarer til en stav, men der bor færre medlemmer end i en stav.

Dåben med ild: Dette udtryk henviser til modtagelse af Helligånden ved bekræftelse (Se 2 Nefi 31:13, 17). Endnu en oplevelse, der vidner om Frelserens lidelser. Også at modtage ens “kaldelse og udvælgelse” hvilket betyder at modtage løftet om ophøjelse fra Gud gennem Helligånden.

Dåb ved nedsænkning: Mormoner praktiserer dåb ved fuldstændig nedsænkning i vandet, til syndernes forladelse. Dåbsmåden blev modtaget ved åbenbaring fra Gud til profeten Joseph Smith i 1830. Det samme år hvor Jesu Kristi genoprettede Kirke formelt blev organiseret på jorden igen. Dåben er en præstedømme-ordinance. Kristus blev selv døbt ved nedsænkning.

Dåb for de døde: Dåb udføres, ligesom i kirken på Kristi tid, på vegne af afdøde forfædre, som ikke havde mulighed for at høre evangeliet om Jesus Kristus og modtage dåben, mens de levede på jorden. Stedfortrædende dåb udføres i Guds Templer gennem præstedømmets magt.

AB | EF | GH | IJKL | MNO | PQR | ST | UVWXYZ | ÆØÅ

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.