Gud har altid, siden Adams dage, kaldet profeter. Når de fleste mennesker tænker på en profet, så tænker de på en person, der forudsiger fremtiden, men dette er kun én side af en profets mission. En profet virkelige mission er at undervise og vidne om Jesus Kristus og at tale de ord, som Gud giver ham gennem Helligånden. En profet kaldes af Gud til at være et vidne om Jesus Kristus til hele verden. I Apostlenes Gerninger kapitel 10:43 læser vi:

Om ham (Jesus) vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn.

Der findes Ingen profet der nogensinde har levet, som ikke har profeteret om Jesus Kristus og undervist om Ham. I Johannes’ Åbenbaring 19:10 står der, at “Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd.” Kritikere af mormonismen hævder, at profeter ikke længere var nødvendige, eller at de ophørte, med Det Gamle Testamente eller med Bibelen som en helhed. Men det er let at vise, at der også fandtes profeter efter Det Gamle Testamente, da Jesus Kristus selv omtalte Johannes Døberen som en profet:

Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig. Jeg siger jer: Blandt kvindefødte er ingen større end Johannes. (Luk. 7:26-28)

Så der fandtes med sikkerhed profeter på Det Nye Testamentes tid. Apostlen Paulus lærte senere. at Kristi Kirke er grundlagt på et fundament af profeter:

Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. (Efes. 2:19-20)

Paulus lærte senere, i Efeserbrevet 4:11-14, at Gud har givet os profeter, sammen med andre ledere, til at hjælpe os med at nå til enhed i troen. Jesus advarede sine tilhængere om at passe på falske profeter. Han sagde:

For der skal fremstå falske Krister og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. (Matt. 24:24).

Her er det vigtigt at lægge mærke til, at falske Krister ikke kun kan være enkeltpersoner, men også kirker som tilbyder mennesker frelse uden at det fører til det.

Hvis Jesus mente, at der ikke ville være flere profeter, ville han have advaret dem om ikke at lytte til alle, som hævdede at være en profet. Men han advarede immod falske Krister og falske profeter, og ligesom der er en sand Kristus, som er Jesus, så er der også sande profeter. Det Nye Testamente beskriver flere personer som profeter:

I menigheden i Antiokia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt Niger, Lukius fra Kyrene, Manaen, der var plejebror til landsfyrsten Herodes, og Saulus. (Ap.G. 13:1)

Judas og Silas, der selv var profeter, talte mange formanende ord til brødrene og styrkede dem. (Ap.G. 15:32).

Nogle mennesker er forvirrede over det Jesus sagde i Lukas 16:16, og hævder, at det tilbageviser mormonernes påstand om at de har nulevende profeter. Det lyder:

Loven og profeterne havde deres tid indtil Johannes. Siden da forkyndes Guds rige, og alle og enhver trænger ind i det.

Men i denne sammenhæng henviste Jesus til Det Gamle Testamente, som jøderne i sin tid benævnte “loven [de fem Mosebøger] og Profeterne [Esajas’, Jeremias’, Ezekiels skrivelser, osv.].” Dette fremgår tydeligt af en anden passage, hvor Jesus siger:

Så sagde han til dem: »Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer: Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne (Luk 24:44).

Da Jesus sagde, at loven og profeterne var indtil Johannes, mente han, at Det Gamle Testamente profetier og loven som blev åbenbaret til Moses, blev opfyldt i Ham ved Hans Sonoffer på korset og, at evangeliet og Guds riges lov nu var på plads.

Da vi nu ved, at der kan være profeter, og at Gud altid sender profeter til at undervise hans ord og føre hans kirke, kan vi være sikre på, at da mormonismen er den eneste Kirken hævder at have profeter, må vi undersøge det seriøst, og de bedste måde at afgøre, om disse moderne profeter er sande eller falske, er at studere de åbenbaringer givet til dem i Mormons Bog og Lære og Pagter (nederst på siden).

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.