Introduktion til lektie 1: Vores Himmelske Fader

Nødvendigt ordforråd:

  • Gud: Skaberen og opretholderen af universet, vores himmelske Fader
  • Profeten: En mand som er inspireret af Gud til at undervise i sandheden om Ham og Hans plan for menneskeheden (se Amos 3:7)
  • Skrifter:Skrivelser af profeter, som var inspireret af Helligånden, som lærer os sandheden om Gud og Hans plan (se 2 Peter 1:20-21)
  • Bøn: Kommunikation med vor himmelske Fader

Bibelen – enhver god oversættelse kan anvendes. Mormoner i Danmark anvender den almindelige danske oversættelse. Engelsk-talende medlemmer anvender King James Bibelen. Har du en anden oversættelse er det okay.

Mormons Bog – et sidestykke til den hellige Bibel, som blev oversat af profeten Joseph Smith fra gamle optegnelser. Hvis du ikke har en kopi, kan du bestille en gratis kopi online på www.mormon.dk. Du kan også bestille en gratis kopi her. Du kan også kontakte de lokale mormonmissionærer eller læse den danske udgave af Mormons Bog online på scriptures.lds.org/da. Endelig så kan du lytte til Mormons Bogs bøger her.

Der er en Gud
Mormonernes lære siger, at der er en Gud. Han er skaberen af universet og Fader til enhver person, som har hver levet på jordens overflade. Han er perfekt, alvidende, almægtig og fuldkommen i kærlighed. Gennem hans Søn, Jesus Kristus, skabte Gud denne verden samt hele universet og placerede os her, så vi fik mulighed for at lære og vokse gennem de oplevelser vi fåvores oplevelser.

Mormonernes lære fortæller, at vi kan vide, at der er en Gud ved at se os omkring og observere den skønhed og orden der er i verden. I Mormons Bog prøvede en profet ved navn Alma at overbevise en mand ved navn Korihor om, at der er en Gud. Han sagde:

Du har fået tegn nok, vil du friste din Gud? Vil du sige: Vis mig et tegn, når du har alle disse dine brødres vidnesbyrd og også alle de hellige profeters? Du har skrifterne for dig, ja, og alting viser, at der er en Gud, ja, selve jorden og alt, der er på dens overflade, ja, og dens bevægelse, ja, og også alle planeterne, som bevæger sig i deres regelmæssige bane, vidner om, at der er en allerhøjeste skaber. (Alma 30:44)

Alma lærte os, at hele universet påminder os om, at der er en Gud. Profeten Joseph Smith, en nutidsprofet, der præcist ligesom Paulus underviste i sandheden om Gud, sagde:

En lille smule eftertanke er tilstrækkelig til at belære ethvert normalt begavet menneske om, at alt dette ikke blot er opstået ved tilfældigheder og ikke kan nås uden en almægtig Guds hånd. Og den, der kan erkende den på himlen beskrevne Almagtens kraft, kan også se Guds håndskrift i de hellige skrifter. (Joseph Smith, History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 7 Vols. 2:14).

Ting at overveje:
Føler du, at den orden som findes i naturen vidner om, at der er en Gud?
Hvad tror du om Gud? Hvordan føler du om Ham?

Hvordan kan vi kende Gud og vide, hvordan Han er?

Siden tidens begyndelse har mennesker spekuleret om Gud. Nogle troede, at der kun var én, andre mente, at der var mange guder. Nogle har endda sagt, at der ikke findes nogen Gud. Hvordan lader Gud os vide, hvem Han er?

I Job 11:7 i Bibelen kan vi læse:

Kan du finde frem til det dybeste i Gud? Kan du finde ind til det inderste i den Almægtige?

Job’s ven minder os her om, at vi ikke selv kan finde Gud. Han åbenbarer sig for mennesker på jorden. Vi lærer om Gud igennem hellige profeter som Adam, Moses, Esajas, Peter og Paul. Gud åbenbarede sig for dem og sendte engle til at undervise dem isandheden.

Læs Amos 3:7 i Bibelen

  • Hvad vil Gud altid gøre før Han udfører sit arbejde?

Gud har etableret dette mønster med at kalde profeter og andre inspirerede lærere, der først lærer direkte fra Ham, hvordan Han er. Derefter lærer de os sandheden, og Helligånden vidner for os om, at det de lærer os, er sandt.

Læs Ap.G. 10:34-48 i Bibelen

  • For hvem åbenbarede Gud Jesus Kristus?
  • Hvad befalede Gud disse mennesker at gøre?
  • Hvad skete der med dem, der hørte Peter tale?

Læs også Moroni 7:20-34 s. 598-99 i Mormons Bog

  • Hvordan kan vi finde det, som er godt?
  • Hvordan lærer profeter sandheden?

Læs 2 Peter 1:16-18 i Bibelen

Hvad siger Peter om de ting, som han underviste i?

I mormonernes lære erklæres det, at Gud altid sender profeter til jorden for at undervise os i sandheden. Uden profeter ville vi være overladt til vore egne forsøg på at “finde ud af Gud”, hvilket ingen kan gøre af sig selv. En profet er en, der lærer om Jesus Kristus (se Åb 19:10). Ordet profet betyder en talsmand. En profet er en talsmand for Jesus Kristus og Gud. Når en sand Guds profet underviser, så vil han lære os om Jesus og hvad vi skal gøre. Hans ord vil blive bekræftet af Helligånden. Når vi lytter til profeternes ord, vil Ånden komme ind i vores sind og hjerter og fylde os med fred og tro. Så vil vi vide, at han er en sand profet. En profet vil tale og skrive ord, der er inspireret af Gud. Når der opstår problemer eller spørgsmål i vores moderne verden, kan profeten lære os, hvad Guds vilje for os er i dag. En profet ord bliver skrifter ligesom Paulus’ breve blev en del af Bibelen.

Profeten Joseph Smith, en af den nyere tids profeter, sagde:

Og se, efter de mange vidnesbyrd, som er blevet givet om ham, er dette det vidnesbyrd, det seneste af dem alle, som vi giver om ham: At han lever! For vi så ham, ja, ved Guds højre hånd; og vi hørte røsten aflægge vidnesbyrd om, at han er Faderens Enbårne –
at ved ham og gennem ham og af ham, bliver og blev verdenerne skabt, og deres indbyggere er født som Guds sønner og døtre (L&P 76:22-24).

Ting at overveje:
Hvordan lærer profeter sandheden om Gud?
Hvilken rolle spillede profeter da de skrev skrifterne (som Bibelen f.eks.)?
Hvordan kan jeg erkende at en profet er en sand profet?
Hvorfor skulle det være vigtigt at have en profet på jorden i dag?

Hvordan er Gud?

Gennem mange profeters vidnesbyrd, som har levet, kan vi med sikkerhed vide, at der findes en Gud, og at Han elsker os. Vi kan have tro på, at Han er almægtig og alvidende, og at han aldrig lyver. Han er barmhjertig, retfærdig, kærlig, tålmodig og venlig. Fordi Gud er fuldkommen kan vi have tro på ham og tillid til, at hvad han befaler os, at gøre vil være til vores fordel, og at Han vil opfylde alle sine løfter til os.

Læs de følgende passager og skriv ned hvad de lærer os om Gud:

Bibelen:
Mattæus 5:48
1 Johs. 4:7-9
Hebr. 12:9
Rom. 8:16
Ap.G. 17:27-29

Mormons Bog:
Mosija 4:9
2 Nefi 9:6
3 Nefi 27:13-22

Ting at overveje:
Hvad føler du om Gud? Skriv dine tanker ned i et brev eller en dagbog.
Hvordan får det dig til at føle at vide, at Gud er almægtig og fuldstændigt kærlig?
Hvordan føles det at vide, at Gud kender dig personligt og ønsker at hjælpe dig?

Guddommen
Mormonismen lærer at Guddommen består af Gud, vor himmelske Fader, hans enbårne Søn, Jesus Kristus, og Helligånden. De er tre forskellige og separate Personer, der er fuldstændigt forenede af deres absolut fuldkomne kærlighed og magt. De er tre separate væsener, men er eet i herlighed, fuldkommenhed, kærlighed, formål og magt.

Jesus Kristus lærte dette meget tydeligt. I Hans bøn for os, som findes i Johannes kapitel 17, siger han, at evigt liv er at kende Gud og Jesus Kristus (se Johs 17:3). I denne bøn beder Jesus Kristus til vor himmelske Fader. I vers 20 og 21 siger Han:

Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig.

Han beder om, at vi alle må være ét ligesom Han og Faderen er ét. At være ét betyder at være forenede i hensigt, tro, kærlighed og tjeneste. Fordi de er så forenede, gør de alt i fællesskab. På grund af dette, kaldes Jesus Kristus også Gud, fordi Han også gør Faderens gerning. Hvert medlem af Guddommen har en rolle at spille for os:

Gud Faderen: Mormonismens lære bekræfter, at Gud er vores himmelske Fader. Han skabte vores ånder og ved Jesus Kristus skabte Han verden og alt, som er i den. Han er den, som vi beder til.

Jesus Kristus: Mormonismens lære bekræfter, at Jesus Kristus er vores Frelser og Forløser. Gennem Ham og Hans offer for os på korset, kan vi blive frelst og vende tilbage og leve sammen med Gud Faderen. Han er vores mellemmand, og vi beder altid i Hans hellige navn. Alle ting blev skabt ved Ham.

Helligånden: Mormonismen lære bekræfter, at Helligånden tjener som et vidne. Han lærer os sandheden om Gud og trøster os, når vi er kede af det. Han kan også advare os om fare. Han kaldes Helligånden eller Guds Ånd.

Mormonismens lære erklærer, at profeten Joseph Smith så Gud Faderen og hans Søn, Jesus Kristus i et syn. Han vidnede om dem på denne måde:

Da lyset hvilede på mig, så jeg to personer, hvis glans og herlighed trodser enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, mens han pegede på den anden: Det er min elskede Søn. Hør ham! (Joseph Smith – Historie 1:17)

Joseph Smith så Gud og Jesus Kristus og blev kaldet til at forkynde for verden at Gud lever, og at lære os hvordan Gud er. Han var en Guds profet præcist ligesom profeterne, som levede på Bibelens tid. På grund af Joseph Smiths vidnesbyrd om Jesus Kristus, og gennem Helligåndens inspiration, kan vi med sikkerhed vide, at Gud lever, at Jesus er vores Frelser, og at vi alle må omvende os og lytte til Guds nutidige profeter, så vi kan efterleve Guds vilje for os i dag.

Vort forhold til Gud

Mormonismens lære erklærer, at vi bogstaveligt talt er Guds børn (læs Ap.G. 17:29). Bibelen lærer os, at vi er skabt i Hans billede (se 1 Mos. 1:27). Han skabte os og satte os her på jorden så vi kunne modtage fysiske legemer, og for at vi kunne vokse gennem erfaringer. Han vidste, at livet ville blive svært for os, og derfor sendte Han sin Søn, Jesus Kristus, til at være vores Frelser og vort største eksempel. Han lærte os hvordan vi skal behandle hinanden, og hvordan vi kan vende tilbage og leve hos Gud igen. Denne plan for at vende tilbage og leve hos Gud igen kaldes Frelsesplanen. Den bliver emnet for den næste lektion. Fordi vi er Hans børn, elsker Han os og ønsker, at vi skal være lykkelige. For at hjælpe med at blive lykkelige underviser Han os igennem profeterne om, hvordan vi kan efterleve Hans befalinger. Når vi er lydige overfor Gud, gør Han os lykkelige. Og fordi vi “er Guds Slægt” (Ap.G. 17:29), er vi af stor værdi i Hans øjne, og har et stort potentiale. Vi er alle noget specielt og af stor værdi i Guds øjne, selvom vi somme tider begår fejl. Disse fejl er til skade for os selv og gør Ham ondt, fordi Han elsker os og ønsker at det skal gå os godt. Dog kan Gud ikke undskylde vore synder, og vi må omvende os fra dem og tro på Jesus Kristus. I den næste lektion vil vi lære mere om Guds Plan for os og vort potentiale til at blive gjort fuldkomne gennem Jesus Kristus.

Resumé:

Mormonismens lære bevidner at der findes en Gud. Han er fuldkommen, alvidende, almægtig og Han elsker os meget. Han skabte jorden og er bogstaveligt talt vores Fader i himlen. Gennem hans Søn Jesus Kristus skabte han alt, hvad vi ser og placerede os på denne jord for at vi kunne lære. Jesus Kristus er vores Frelser. Han og vores himmelske Fader er to separate, fuldkomne væsener, som er forenede i herlighed og magt. De åbenbarer sig for profeter her på jorden, og disse profeter lærer os sandheden om Gud og inviterer os til at vie vort liv til Ham. Helligånden, den tredje person i Guddommen, vil vidne for os om, at Gud lever, og at Jesus er vor Frelser ved at komme ind i vores hjerte og sind og bringe fred, kærlighed, glæde og tro.

Udfordringen:

Læs og genlæs i denne uge, inden du begynder på den næste lektion, nogle af passagerne om Gud og Jesus Kristus. Spørg dig selv om, hvad dette betyder for dig. Bed til din Himmelske Fader og bed Ham om at tilkendegive for dig, at Han lever og elsker dig, ved at sende dig sin fred, kærlighed, glæde og tro, gennem Helligånden. Tag dig tid hver dag til at bede og meditere over hvad du har lært.

Læs 3 Nefi 11 s. 490 i Mormons Bog, hvor Jesus Kristus viser sig for de fordums indbyggere på det amerikanske kontinent og underviser dem. Bed om hvad han underviste i og spørg dig selv om, hvad der ville ændre sig i dit liv, hvis disse ting er sande. Tænk over, hvilke ændringer Gud ville have dig til at foretage i dit liv og arbejd med en af dem i denne uge. Tag dig tid til at bede og lytte til Ånden i dit hjerte og sind.

Stil dig selv følgende spørgsmål, som forberedelse til næste lektion:
Hvem er jeg?
Hvor kom jeg fra?
Hvad er formålet med mit liv her på jorden?
Hvor går jeg hen efter jeg dør?

Tænk over dine egne svar på disse spørgsmål og hvorfor det er vigtigt at kende svarene. Hvis du har andre spørgsmål, der ikke behandles i denne lektion, men som vedrører Gud, Jesus Kristus, eller profeter, så se på materialet som er tilgængeligt på www.mormonmissionærer.dk eller find den nærmeste kirkeenhed, hvor du kan spørge et medlem. Når du har fuldført denne lektion til din tilfredshed, så svar til e-mailen, og anmod om den anden lektion. Har du nogle specifikke spørgsmål, kan du stille dem i din e-mail.

Ophavsret © 2018 Mormonmissionærer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside er ikke ejes af eller er tilknyttet Den Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kaldet Mormon eller SDH Kirken). De synspunkter heri ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. De synspunkter, som de enkelte brugere er ansvarlig for de brugere, og ikke nødvendigvis repræsenterer Kirkens holdning. For den officielle kirke hjemmesider, kan du besøge LDS.org eller Mormon.org.